Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Senica v spolupráci
s Dobrovoľným hasičským zborom v Senici,  Okresným riaditeľstvom Hasičského
a záchranného zboru v Senici a komisiou prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti pri mestskom zastupiteľstve vyhlásila súťaž v kreslení
a maľovaní na témy požiarnej ochrany, ktorou hlavná téma bola: „Zápalky v rukách
detí“ a podtémy:
– Požiar čaká na svoju príležitosť
– Vypaľovanie – to nikdy nerob!
– Možné príčiny vzniku požiaru v lese, hasenie požiaru v lese
– Nebezpečie vzniku požiaru pri hre detí so zápalkami v rôznom prostredí
– Spolupráca záchranných zložiek
– Hasiči pri hasení požiaru, pri vykonávaní výcviku, požiarna technika
– Hasiči zasahujúci pri dopravných nehodách a iných živelných udalostiach
– Lesné požiare
– Požiare domácností
Cieľom súťaže pre deti v kreslení s hasičskou tematikou bolo upozorniť deti na
nebezpečenstvo vzniku požiaru, naučiť ich, že zápalka v ich rukách je nebezpečná,
predstaviť ťažkú prácu hasičov, pomoc pri haváriách, živelných pohromách pomocou
rôznej hasičskej techniky.
Komisia, ktorej predsedom bol Štefan Ort, pedagóg zo ZUŠ v Senici ocenil, že do
súťaže sa zapojilo 309 detí od predškolákov až po žiakov druhého stupňa
základných škôl a základných umeleckých škôl. Deti na svojich obrázkoch stvárnili
témy súvisiace s hasičmi. Jedných viac oslovila hasičská technika, iných zaujala
ničivá sila plameňov, zásah hasičov pri dopravnej nehode, hasenie pomocou
vrtuľníka, a samozrejme nechýbal ani požiar lesa a samozrejme mala zastúpenie aj
hlavná téma a podtémy. Preto mala komisia veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala
najzaujímavejšie obrázky, ktorých výstava bola inštalovaná v zasadačke Hasičskej
stanice OR HaZZ v Senici od 24. 6. do 30. 6. 2019. Vyhodnotenie súťaže bolo dňa
25. 6. 2019 na hasičskej stanici OR HaZZ v Senici, kde je aj vernisáž prác. Boli
ocenené deti v IV. kategóriách.
V I. kategórii – deti do 6 rokov, bolo doručených 105 výkresov, v II. kategórii- deti
od 6-10 rokov, bolo doručených 150 výkresov, v III. kategórii – nad 10 rokov, bolo
doručených 44 výkresov a v IV. kategórii – Základná umelecká škola, bolo
doručených 10 výtvarných prác.
ÚzO DPO SR Senica ocenila výtvarné práce vo všetkých kategóriach a v každej
udelila po päť cien:

I. Kategória – Matias Hrica, Amália Gazárková, Adam Kuník, Róbert Malík,
Oliver Matula
II. Kategória – Klára Havlová, Miroslav Čech, Michal Vymislický, Krištof
Ralbovský, Timotej Baránek
III. Kategória – Alexandra Fedorová, Alexander Malík, Nikola Kadlíčková,
Kristína Kováčová, Nina Bunčiaková
IV. Kategória – Oliver Rakovský, Dominik Rusňák, Janis Janák, Peter Horváth,
Patrik Podmajerský

DHZ v Senici ocenilo a ceny udelilo deťom zo Senice:
I. kategória – Aneta Pantúčková, Juraj Šefčík, Damián Cyprich
II. kategória – Radko Sloboda, Samko Bôrik, Adrián Miškovič

III. kategória – Samuel Otrubčák, Michaela Čamardová, Ema Kozáková
IV. kategória – Adam Hackel, Šimon Nečas, Juraj Raček

OR HaZZ v Senici ocenilo a cenu udelilo deťom, ktoré kreslili na tému: „Zápalky
v rukách detí“ – Filip Marián, Lucia Vráblová, Marie Vaněčková.
Diplomy a ceny odovzdali Filip Lackovič – zástupca primátora mesta, plk. Ing.
Ondrej Hurbanis – riaditeľ OR HaZZ v Senica, Ing. Jarmila Barcaj Drinková –
predseda DHZ v Senici a predseda komisie prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti pri mestskom zastupiteľstve, Marián Mudroch –
predseda komisie mládeže ÚzO DPO SR Senica a Soňa Kadlečíková –
tajomníčka ÚzO DPO SR Senica.
Poďakovanie patrí aj sponzorom COOP Jednota Senica, LESY SR OZ Šaštín
a Elesko Forest s.r.o.
Záverom Ing. Jarmila Barcaj Drinková pripomenula pár rád na obdobie letných
prázdnin. Vonku je teplo, príroda volá do lesov na pikniky a za ďalšími aktivitami,
ktoré ponúka pobyt v prírode. Aby sme sa aj z prírody vracali zdraví, krásni, opálení
a oddýchnutí, so samými krásnymi spomienkami, buďme ostražití, predovšetkým
pred neželaným ohňom.
Lesné požiare sa zväčša začínajú horením pôdneho pokrytia. Spoločným
znakom týchto požiarov je postupné šírenie plameňa. Rýchlosť šírenia požiaru závisí
od hustoty, druhu a stavu rastlinného pokrytia, jeho vlahy, od vlhkosti vzduchu a jeho
teploty, charakteru a reliéfu prostredia, klimatických podmienok a rýchlosti vetra.
Každé ročné obdobie má svoje špecifiká. Leto sa vyznačuje spravidla vysokou
teplotou vzduchu, ktorá sa v kombinácii so suchým počasím stáva priaznivým
faktorom pre vznik požiarov v prírode.
V tomto peknom ročnom období vykonávajú poľnohospodári dôležité činnosti so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými je zber obilnín, ich pozberová
úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy. Tieto poľnohospodárske činnosti
sú zvlášť nebezpečné z hľadiska vzniku a rozšírenia požiaru.
Leto je aj obdobím dovoleniek a školských prázdnin. S tým sú spojené aj
prechádzky turistov po lese ako aj zvýšený pohyb detí v prírode, často bez dozoru.
Všetci sme povinní predchádzať vzniku požiarov, ale zvlášť vyzývame rodičov aby
nenechávali deti bez dozoru, zabránili deťom hry v blízkosti stohov, lánov obilia či
slamy na riadkoch a prísne zakročili pri zistení zápaliek u detí.
Po odovzdaní cien a diplomov riaditeľ OR HaZZ v Senici plk. Ing. Ondrej Hurbanis
a príslušníci hasičskej stanice v Senici ukázali deťom, rodičom a učiteľom hasičskú
techniku.

mjr. Ing. Jarmila Barcaj Drinková – odborný inšpektor OR HaZZ v
Senici