Niečo z histórie dobrovoľného hasičstva Senice

Oheň je dobrý pomocník, ale rýchlo sa z neho stane nebezpečný a
zákerný pán. Rokmi prestali ľudia veriť rôznym poverám a začali sa
pálivému živlu brániť. Vlna požiarov donútila mesto Senica už v roku
1889 založiť Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Presný dátum založenia
je 21. marec 1889 a k prvým funkcionárom patril predseda N. Pachman,
veliteľ Ivan Zmertych – krajský poslanec, námestník veliteľa Dr. Pavol
Svatý – pravotár. Zbor mal okolo 20 členov.
Dobrovoľný hasičský zbor vedení veliteľom Dr. Antonom Kalmanom
mohutnel, v roku 1894 mal 28 členov. Dlhšia vlna požiarov donútila zbor
k činnosti, a nielen zbor, ale aj úradnú mašinériu.
Začali vychádzať úradné a župné nariadenia na ochranu pred
požiarmi – v roku 1895 bol vydaný župný dekrét, ktorý prikazoval
stavanie murovaných komínov, – od roku 1897 bolo úradne zakázané
pokrývať strechy slamou a obciam bola uložená povinnosť obstarať
požiarne striekačky. Nariadenia boli úradmi a žandárstvom prísne
kontrolované, ale moc sa nedodržiavali a tak horelo ďalej.
V roku 1910 bolo v senickom zbore organizovaných už 35 členov,
zbor vlastnil 2 ručné striekačky, sudy na vodu, háky a rebríky a
funkcionármi boli len vážení a dôstojní občania Senice – predseda Arpád
Vagyom – statkár, veliteľ Aladár Maresch – vedúci notár, námestník
veliteľa Andrej Kutlík – pomocník notára, pokladník Anton Schleringer –
obchodník.

Seničania teda tiež potvrdili prastarý výrok: Čo sú vojenstvú delá, to sú
hasičstvu striekačky, lebo ony sú najmohutnejšia zbraň proti ohňu.
Hlavne s cirkevných materiálov sa zachovali správy o zostrojení prvej
požiarnej striekačky Ktesibiosom z Alexandrie 250 rokov pred Kristom.
Po prevrate došlo k reorganizácií DHZ v roku 1923 a z valného
zhromaždenia vzišiel popud na vytvorenie Okresnej hasičskej jednoty v
Senici, k čomu došlo 8.12.1923 (OHJ č. 10 v Senici).
Tieto roky boli mimoriadne činné aj vo výcvikovej oblasti. Veľké okresné
cvičenie hasičských zborov v Senici sa konalo 28.10.1924 za prítomnosti
vtedajšieho veliteľa Zemskej hasičskej jednoty Vojtecha Némata a pri
tejto príležitosti sa konala posviacka nového práporu senického DHZ.
Zbor niekoľkokrát účinne zasahoval pri zdolávaní požiarov aj mimo
Senicu – kaštieľ v Rohove,…
Všetci hasiči sa nechovajú vždy čestne, čo potvrdilo vylúčenie veliteľa
Fialu a tajomníka Kubanyiho za páchanie deliktov v roku 1925 zo
zboru. Možno to členmi natoľko otriaslo, že stratili záujem o prácu v

DHZ, možno nestačili noví funkcionári, ale zbor sa rozpadol v roku 1926
a nebolo ho možné uviesť do života. V Hasičských listoch č. 11 str.159 z
roku 1926 sa píše, že OHJ a okresný úrad sa všemožne snažia tento
znovu oživiť, ale všetko snaženie je marné. Dôvod – niet tam pochopenia
pre hasičskú myšlienku. V Senici panuje lacná pýcha. Inteligencia je
namyslená a sebecká. To však už v roku 1928 neplatilo, lebo DHZ už
mal motorovú striekačku a od roku 1935 automobilovú striekačku.
Novovytvorený senický zbor takto vybavený poskytoval pomoc aj
vzdialenejším obciam, o čom svedčí jeho účinný zásah pri požiari v
Jablonici (10.5.1938), kde horel mlyn a píla. Aj keď v zbore bol aj
kultúrno – spoločenský život, hasiči sa zúčastňovali stráži, na oslavách a
cvičeniach, vo vojnových rokoch 1939-45 jeho činnosť upadá, k čomu
prispeli aj osobné vzťahy medzi členmi. Vojnové roky poznačili zbor
smútkom za stratou niektorých členov, aj písomnosti prechodom frontu
utrpeli – bola zničená pokladničná kniha a iné. Po vojne sa zbor
aktivizoval, zameral sa na materiálnu vybavenosť(technika, uniformy),
spoločenskú časť, poriadal už aj zábavy a výlety, objavuje sa školenie,
hliadky sú vykonávané v kinách, na zábavách, pri letných žacích
prácach. Z bratov hasičov sa stávajú funkcionári, hodnotí sa
administratíva, vydáva sa požiarnická tlač a stále je čo hasiť.
Oživenie činnosti DHZ nastalo pri zlúčení senického a sotinského
DHZ v roku 1944 (zlúčenie trvalo do 1.7.1948, kedy nastal rozpad na
DHZ Senica a DHZ Sotiná), no v roku 1948 preferujú členovia DHZ v
Senici (veliteľ OHJ Juraj Zuščík a tajomník Alfonz Hečko) svoj materský
zbor pri rôznych činnostiach v rámci okresu. Zbor ožil, jeho členovia
aktívne pracovali.

Tiež je zaujímavé, že odkedy predchádzajúci veliteľ DHZ v Senici V.
Krutý ušiel aj s auto striekačkou, ktorá sa neskôr našla poškodená,
venuje sa veľká pozornosť disciplíne a poriadku v zbore, za nedostatky
sú členovia zo zboru vylučovaní a prijatie nových členov sa vykonáva len
na skúšobnú dobu. Počet členov sa len pomaly zvyšoval. V roku 1953
bol celkový počet 55 členov. O dva roky neskôr zbor získava prvých päť
členiek ženského družstva.
V roku 1955 boli na nové funkčné obdobie zvolený nasledovní
členovia: predseda Ján Cellery, I. podpredseda Janrich Otrísal, II.
podpredseda Ján Rehuš, osvetový referent Ján Žila, organizačný
referent Florian Závodský, referent výcviku Ján Vudy, preventívny
referent Michal Havel, pokladník Štefan Hološka, tajomník Ján Koprla,
revízormi boli Pavel Morávek, Ľudovít Bednár a Cyril Španka.
V 50- tých rokoch, keď bol predseda zboru Ján Cellery, sa objavila
snaha vytvoriť PD dorastu a PD žien. Zápisnice v tomto období zboru
písal Ľudovít Bednár. V zbore sa viac brigáduje, PD sa zúčastňujú
súťaží a vykonávajú sa preventívne prehliadky. O hasičoch sú vedené

záznamy aj v Pamätnej knihe mesta Senice, najmä o požiaroch v meste
a reorganizácií požiarnych zborov.
Potom nastalo v 60. rokoch z dôvodu generačnej zmeny obdobie
stagnácie. Až v roku 1974 sa vytvorilo nové hasičské družstvo pod
vedením Jána Rehuša. Toto družstvo sa zúčastňovalo súťaží a zapájalo
sa do spoločenského života mesta. Predsedom DHZ bol v tom čase
Milan Bošák. Príchodom Ladislava Vaškoviča do DHZ sa podstatne
skvalitnila administratívna činnosť a evidencia. Funkciu predsedu vtedy už
vykonával Tibor Celléry, až do roku 1999, kedy ho nahradil Vladimír
Bibza, ktorého v r. 2003 nahradila Ing. Jarmila Drinková. Od roku 1976
vykonával funkciu veliteľa DHZ Jozef Kovačovský dovtedy, pokým mu to
zákon umožňoval. Členom hasičského zboru môže byť len osoba od 18
do 60 rokov, nakoľko dosiahol tento vek a v júni 2012 ho nahradil Andrej
Laho. V roku 1976 sa už zúčastňovali ženy zo Slovenského hodvábu
hasičských súťaží, kde sa umiestňovali na popredných miestach a získali
postup aj do vyšších kôl súťaže.
Do roku 1978 sa v okrese cvičilo bez použitia vody, hodnotila sa
rýchlosť a kvalita požiarneho útoku. Od roku 1979 sa začína cvičiť
požiarny útok s vodou, kde požiarne družstvo musí zraziť terč v čo
najkratšom čase. Súčasťou súťaže je tiež štafetový beh 4 x 100 m cez
prekážky s požiarnym náradím.

Hasičské družstvo bolo postupne dopĺňané mladými novými členmi a
v roku 1994 sa vytvorilo družstvo dorastu a dorasteniek a neskôr i
družstvo mladých Plameň pod vedením Soni Cádrovej. Títo členovia sa
postupne zaradili do družstiev dospelých a začali dosahovať významné
úspechy. Zintenzívnila sa preventívna činnosť, začali sa organizovať
rôzne významné spoločenské a kultúrne podujatia v meste a zbor začal
organizovať aj svoju vlastnú súťaž o pohár primátora mesta. Veľké
množstvo získavaných ocenní bolo odmenou za vynaložené úsilia vo
výcviku. Zrekonštruovala sa hasičská striekačka, ktorá mala tiež svoj
vplyv na dosiahnutých výsledkoch.
V roku 2001 získali ženy po prvý krát titul Majsterky Slovenska
v hasičskom športe, čo bol najväčší úspech. Celo-republikové kolo
previerky pripravenosti DHZ sa konalo v Turanoch. Tento úspech sa im
podaril obhájiť aj v roku 2003 v Lipanoch, 2005 v Šuranoch , 2007 v
Pruskom. V roku 2005 DPO SR ponúkla ženám z DHZ Senica
reprezentovať krajinu na XIII. Medzinárodnej súťaži hasičov CTIF
v chorvátskom meste Varaždin, kde skončili celkovo na 4. mieste v roku
2009 sa taktiež zúčastnili na medzinárodnej súťaži CTIF v Ostrave.
V hasičskom športe sa darí aj družstvu dorastencov, ktorí v Šamoríne
v roku 2008 získali titul Majstrov Slovenska a dorastenky sa umiestnili na
celoslovenskom kole v Šamoríne na peknom 2. mieste, v r. 2011 sa stali
dorastrenky vicemajsterky SR, aktívne sa súťaží behu na 100 m cez

prekážky zúčastňuje Marcela Černákova a Zuzana Petrášová. V roku
2011 Zuzana Petrášová a r. 2012 získala Ing. Jarmila Drinková 2. miesto
na majstrovstvách SR v hasičskej stovke v Poprade.
V roku 2007 ukončil svoju činnosť DHZ v Slovenskom hodvábe
Senica a na výročnom valnom zhromaždení sa rozhodlo, že členovia
ktorí majú záujem môžu prejsť do organizácie DHZ Senica. Od roku
2007 väčšina týchto členov prestúpila a je členmi našej organizácie.
Dnes má náš DHZ 114 členov z toho 51 žien a 18 detí. Členovia DHZ
Senica sa aktívne podieľajú na zásahovej, preventívnej a športovej
činnosti, vychovávajú deti v detských hasičských družstvách, starajú sa o
mládež v dorasteneckom veku, v hasičskom družstve cvičia ženy aj
muži, žijú kultúrnym a spoločenským životom. Poskytujú pomocnú ruku
Mestu Senica pri organizovaní rôznych podujatí napr. Záhorácky
maratón,dračie lode, rôzne tanečné súťaže, asistenčné hliadky, sú
dobrovoľnými darcami krvi.

V roku 2013 bol DHZ Senica ocenený medailou „Za spoluprácu II.
stupňa“ za svoju prácu a reprezentáciu Trnavského kraja.
V roku osláv 135. výročia je predsedom Ing. Jarmila Drinková a
veliteľom Ing. Milan Černák. Od 1.4. 2014 je účinný zákon č. 37/2014 o
Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a o zmene niektorých zákonov, čím
došlo k zmene aj v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a Hasičská jednotka obce sa stala
Dobrovoľným hasičským zborom obce. Boli vytvorené kategorizácie
hasičských jednotiek a ich financovanie, z čoho pre nás vyplynula ešte
väčšia zodpovednosť a náročnosť na techniku, výstroj a výzbroj,
školenia, výcvik a hlavne akcieschopnosť DHZ.
Dobrovoľný hasičský zbor je vybavený cisternovým vozidlom CAS 8
na podvozku AVIA A 31 a CAS 15 na podvozku Iveco Daily
plávajúcim čerpadlom, kalovým čerpadlom,
benzínovým čerpadlom Honda, štartovacím vozíkom, elektro-centrálou,
motorovou pílou, kompresorom, skladacím rebríkom a 2 ks nádrže na vodu.

ADRESA

Dobrovoľný hasičský zbor v Senici

Hurbanova 497

90501 Senica

Slovenská Republika

E-mail: dhzsenica@dhzsenica.sk

Tel.č.: +421 907 342 314

IČO: 37837419

DIČ: 2021621107

SOCIÁLNE SIETE

POHOTOVOSŤ

V tiesni volaj

150 alebo 112