AKTUALITY

🔥 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV 🔥Extrémne horúce počasie, ktoré na celom území Slovenska pretrváva už niekoľko dní, môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov, predovšetkým požiarov v prírodnom prostredí 🌳🔥.V tejto súvislosti vyhlásilo 36 okresných riaditeľstiev HaZZ čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Aj OR HaZZ v Senici vyhlásilo dňa 17.6.2021 15:00 hod čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Senice. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti ❗FYZICKÁ OSOBA - OBČAN 🧍‍♂️ podľa §14 ods. 2 písm. a), b), a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v. z. n. p. v nadväznosti na §31 ods. 1 písm. l) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v. z. n. p. na lesných pozemkoch NESMIE:⛔️ fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,⛔️ vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,⛔️ zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.Ak je v danej lokalite vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, NESMIE SA OPEKAŤ ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je počas vyhlásenej výstrahy ZAKÁZANÝ ❗💰 OR HaZZ môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v zákone až do výšky 16 596 €, fyzickej osobe môže byť uložená pokuta pri previnení do výšky 331€. Aktuálny zoznam okresných riaditeľstiev HaZZ, ktoré vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každodenne aktualizovaný a nájdete ho na webovej stránke www.hasicisr.sk v pravom stĺpci v časti "Dôležité oznamy". ... See MoreSee Less

Naši členovia patrili do tejto partie, čo sa starala o pretekárov na trati zahoráckeho maratónu. 🏃‍♂️🚒 ... See MoreSee Less

🚒V dňoch 3. a 9. 6. naši členovia vykonali ukážku v MŠ J. Krála a Kalinčiakova. Po krátkej teorií, si prakticky vyskúšali niektoré naše vybavenie. Za aktivitu si zaslúžili sladkú odmenu😊 ... See MoreSee Less

ADRESA

Dobrovoľný hasičský zbor v Senici

Hurbanova 497

90501 Senica

Slovenská Republika

E-mail: dhzsenica@dhzsenica.sk

Tel.č.: +421 907 342 314

IČO: 37837419

DIČ: 2021621107

SOCIÁLNE SIETE

POHOTOVOSŤ

V tiesni volaj

150 alebo 112